Menu Close

AGROFORESTRY 2025

veranderingstrajecten voor
teelttechnische, ecologische en economische systeemoptimalisatie

Met het project ‘AGROFORESTRY 2025’ mikt ILVO op het verhogen van de toepasbaarheid van agroforestry binnen de Vlaamse landbouwsector via het optimaliseren van de verschillende facetten binnen dit teeltsysteem, alsook via de screening en ontwikkeling van haalbare financierings- en verdienmodellen.

Vertrekpunt is het gegeven dat er een wisselwerking nodig is tussen de ontwikkeling van innovatieve agroforestry-systemen op perceels- en bedrijfsniveau enerzijds en de ontwikkeling van innovatieve businessmodellen en arrangementen anderzijds. Anders gezegd, de ontwikkeling van beide moet samen gebeuren; we kunnen niet eerst een businessmodel ontwikkelen zonder te weten of landbouwers de producten en diensten die hierin ‘verhandeld’ zullen worden, willen en kunnen leveren en in welke mate. We kunnen ook niet eerst een agroforestry-systeem ontwikkelen op bedrijfsniveau, en dan pas werken aan een businessmodel om de producten en diensten die hieruit voortkomen te verhandelen. Dit project is dan ook zo opgebouwd dat ontwikkeling in wisselwerking kan gebeuren, aan de hand van participatieve veranderings- of innovatietrajecten die als rode draad doorheen het project lopen. Dit gebeurt in sterke interactie met landbouwers en andere actoren, die als projectambassadeurs een sturende rol opnemen. Het eindresultaat: het ontsluiten van het volledige potentieel van breed gedragen, efficiënte en rendabele agroforestry-systemen, in hun diverse vormen.

Projectpartners:
ILVO, Instituut voor Landbouw, Visserij en Voedingsonderzoek, ILVO, Inagro, Boerennatuur Vlaanderen, landbouw Vlaams-Brabant, bodemkundige Dienst van België, universiteit Gent, CO2Logic, Wervel, Bos+ en Pomona vzw

01.10.2020 – 30.09.2024


Meer weten?