Menu Close

ONS AANBOD

De opstart van een coöperatieve boerderij verloopt niet over 1 nacht ijs. Pomona ondersteunt geïnteresseerde groepen en landbouwers in dit proces. Vooraleer de boerderij van start kan gaan, doorlopen we samen 4 fasen:

 • fase 1: onderzoek
 • fase 2: ontwerp
 • fase 3: opstart
 • fase 4: exploitatie
Voor elke fase voorzien we een toolkit met handige documenten, die je helpen om elke fase zo goed en efficiënt mogelijk te doorlopen. Meld je je als geïnteresseerde groep aan, dan bezorgen we je een login waarmee je toegang krijgt tot al deze documenten.
 


FASE 1 | ONDERZOEK

Het onderzoek duurt normaliter enkele maanden. Hier vinden de eerste gesprekken plaats tussen de lokale initiatiefnemers en Pomona vzw. Ook bereidt de trekkersgroep de eerste inspiratiesessies voor en wordt er onderzoek gevoerd naar het mogelijk draagvlak in de regio bij burgers, landbouwers, verenigingen en openbare besturen. Als er in deze fase reeds een goed landbouwbedrijf en geschikte landbouwer gevonden kan worden, zal deze meteen meegenomen worden bij de start van de ontwerpfase. Tenslotte worden alle zakelijke afspraken gemaakt worden tussen de lokale trekkersgroep en Pomona vzw (engagementsverklaring). 

 • Samenstelling trekkersgroep + rolverdeling
 • Concept Pomona
 • Achtergrondinformatie (studiebezoeken, “theorie”)
 • Community building rond coöperatie Pomona
 • Organisatie van inspiratiesessie
 • Engagementsverklaring trekkersgroep en Pomona vzw
 • Communicatieplan zoeken van boer en landbouwbedrijf

FASE 2 | ontwerp

Nadat een goede match is gevonden qua locatie (voldoende geschikt voor de productie van voedsel, met groenteteelt, fruitbomen, dieren, enz), landbouwer en trekkergroep volgt de fase van het ontwerpen van de boerderij. Er wordt een een korte- en langetermijn ontwerpplan opgemaakt voor de evolutie en ontwikkeling van het coöperatieve landbouwbedrijf. Er wordt een teeltplan opgesteld, vergunningen aangevraagd, inrichtingsplan opgesteld en een financieel (meerjaren)plan opgemaakt.

 • Organisatie gesprekken statuten + opmaak statuten
 • Opmaak huishoudelijk reglement
 • Opmaak businessplan
 • Zakelijke afspraken werkende vennoten
 • Zakelijke afspraken mbt gebruik gronden en gebouwen
 • Notarieel verankeren statuten
 • Aanvraag ondernemingsnummer, landbouwnummer en vergunningen
 • Aanvraag erkenning FSMA
 • Aanvraag Tax Shelter startende onderneming
 • Opmaak teeltplan en inrichtingsplan boerderij.
 • Waterhuishouding uitwerken.
 • Organisatie van infomomenten.
 • Communicatieplan werven van coöperanten.
 • Contract opmaken tussen nieuwe coöperatie en Pomona vzw (op basis van engagementsverklaring).
 • Aanmelding biocontrole
 • Aansluiten FAVV

FASE 3 | opstart

Bij de opstart vindt de oprichting van de coöperatie van boeren en burgers plaats. De effectieve deelname en betaling van de aandelen vindt nu plaats. De boeren en burgers investeren nu in het bedrijf en wordt een eerste keer geïnventariseerd wat de coöperanten en klanten willen eten. De productie start ook op bij het eerste teeltseizoen na oprichting van de coöperatie. Als de mogelijkheid bestaat, is dit ook de fase waarin subsidiemogelijkheden aangeboord kunnen worden.

 • Organisatie van community
 • Logistieke organisatie
 • Organisatie van beleidsoverleg en operationele vergaderingen tussen de werkende vennoten en burgers
 • Organisatie van infomomenten
 • Communicatieplan werven van klanten en coöperanten
 • Deelname aan (lokale) projecten
 • Organisatie lerend netwerk Pomona vzw en landbouwbedrijven

FASE 4 | EXPLOITATIE

In de exploitatiefase geeft de boerderij de eerste productie, maar worden ook (afhankelijk van het seizoen) bijkomende toekomstgerichte investeringen gedaan zoals aanleg van drainage en beregening, maar ook de aanplant van fruitbomen of struiken, eventueel ook het plaatsen van tunnelserres, afrastering en hokken voor dieren. Waar mogelijk wordt een beroep gedaan op de coöperanten om hun bijdrage te leveren aan de realisatie van hun boerderij via samenwerkdagen. 

 • Verdere uitbouw van community
 • Samenwerkdagen
 • Zoeken naar bijkomend kapitaal voor investeringen
 • Organisatie van infomomenten
 • Communicatieplan werven van klanten en coöperanten
 • Deelname aan (lokale) projecten
 • Organisatie lerend netwerk Pomona vzw en landbouwbedrijven
 • Evaluatie en bijsturing (betrekken coöperanten, aanpassingen op verschillende niveaus)