Menu Close

Boeren en burgers samen voor een herstellend voedselsysteem

We vertrekken vanuit het uitgangspunt dat Pomona een professioneel landbouwbedrijf is. Dat houdt in dat het bedrijf zodanig  wordt ontwikkeld en vormgegeven dat het in staat is duurzaam invulling te geven aan de onderstaande  punten, rekening houdend met wet- en regelgeving.

WhatsApp Image 2021-11-26 at 20.20.21

SOCIAAL HERSTELLEND

Een boerderij zou nooit alleen mogen staan, het vervult een belangrijke sociale functie. Door verbinding tussen de burger, de boer en het land te creëren, kan er begrip en zorg ontstaan. De betrokkenheid van de consumenten in het bedrijf maakt dat beslissingen en de consequenties van die beslissingen gedragen zijn. We werken samen, we leren van elkaar. Als groep proberen we te denken zoals een ecosysteem waarin onze nood, identiteit en groepsleven wordt gevormd. Vanuit de observatie en met een aanpak die verbinding creëert. Boeren doe je niet alleen.

SAMENWERKING TUSSEN BOER EN BURGER

 • Anders dan bij boerencoöperaties of consumentencoöperaties is Pomona uniek in de combinatie van de professional en de consument. Samen wordt geïnvesteerd en samen wordt er gewerkt aan de uitbouw van het bedrijf, elke vennoot in zijn eigen rol, vanuit zijn eigen sterkte.

LEREND NETWERK

 • Uitgangspunt binnen Pomona is dat wat lokaal kan ook lokaal gebeurt. Pomona vzw ondersteunt (startende) coöperaties. Het actief uitwisselen van kennis en ervaring met andere boerderijen is een belangrijk onderdeel van de coöperatieve boerderijen. Actieve participatie aan de  overlegstructuur van Pomona vzw is een noodzaak. Dit om de gedragenheid en verbondenheid tussen Pomona vzw en de coöperatieve boerderijen te borgen.
 • Pomona vzw behartigt de gezamenlijke belangen van de lokale coöperatieve boerderijen. Pomona vzw ontleent haar bestaansrecht aan de toegevoegde waarde die zij levert aan de lokale  coöperatieve boerderijen. 
 • De financiering van Pomona vzw komt (deels) van lokale coöperatieve boerderijen door betaling van een eenmalige vergoeding fee na opstart en een jaarlijkse bijdrage. Waarbij elke coöperatieve boerderij deelneemt in de besluitvorming op welke wijze deze bijdrage wordt ingezet. 
 • Er gebeurt per seizoen ook een kennisuitwisseling van de boeren onderling, waarbij zowel teelttechnische als structurele zaken worden besproken. 
 • Alle boerderijen van Pomona staan met elkaar verbonden via de vzw. Door een seizoensgebonden nieuwsbrief leert men het reilen en zeilen van de collega-coöperatieves kennen. 

DE ROL VAN DE BOER

 • Pomonaboeren worden begeleid naar het opnemen van hun praktische taken, rol binnen de coöperatieve en verantwoordelijkheden ten opzichte van de coöperanten. Hierbij staat een vast aanspreekpunt centraal in de communicatie naar en onder het bestuur toe.
 • De operationele verantwoordelijkheid ligt bij de boer. 
 • Buiten het bedrijf kan de boer(in) beroep doen op Pomonacollegaboeren via de onderlinge kennisuitwisseling per seizoen.
 • De boer is in loondienst of werkt als zelfstandige. Als er in het seizoen extra bijstand nodig is wordt er beroep gedaan op vrijwilligers binnen de coöperatieve of staat er een budget gereserveerd om een seizoensarbeider in te huren.

GEDRAGEN DOOR EEN GEMEENSCHAP

 • Onze coöperanten zijn betrokken bij het landbouwbedrijf. Dit kan passief zijn (we communiceren over het reilen en zeilen op de boerderij) of actief (als deelnemer in een werkgroep, bestuurder). 
 • We werken regelmatig samen om die betrokkenheid te verhogen. Dit kan zijn bij een specifieke activiteit, als een actie (zoals Landbouwbrigades) of structureel.
 • We investeren samen, nemen samen het risico, nemen voldoende productie af.

BLIJVEND LEREN

 • We weten dat we op een andere manier aan landbouw moeten doen om dit blijvend te kunnen. Daarom zoeken we naar de meest herstellende methode, zoals boslandbouwsystemen of het voedselbos. 
 • We evalueren de impact van de verschillende bemestingstypes op de bodembiologie en de opbrengst.
 • Dit alles wordt nauwkeurig bijgehouden en stimuleert ook ander onderzoek (cfr. Soildiveragro)
 • Via de samenwerking met het ILVO volgen we het project ‘Agroforestry 2025’ op, hierbij mikt ILVO op het verhogen van de toepasbaarheid van agroforestry binnen de Vlaamse landbouwsector via het optimaliseren van de verschillende facetten binnen dit teeltsysteem, alsook via de screening en ontwikkeling van haalbare financierings- en verdienmodellen.
 • BurgerBoeren vertaalt het model van Herenboeren Nederland naar de provincie Antwerpen. Vanuit Vlaanderen koppelt het project daar de ervaring van Pomona aan. Daar zetten wij als Pomona graag onze schouders mee onder. 
 • Het toepassen van nieuwe productietakken biedt tegelijkertijd nieuwe mogelijkheden. bv: Door de unieke samenwerking tussen de partners (boeren, burgers en organisaties) wordt het mogelijk om de volledige productieketen van speltbrood te sluiten; van productie, over verwerking tot consumptie van speltbrood in het Waasland.